Grondsoorten in Nederland

De Nederlandse bodem is een mix van meerdere bodemsoorten. We hebben onder meer zand, klei en grind. De bodem verandert voortdurend in Nederland door diverse invloeden. Zo heeft het weer een aanzienlijke invloed op de bodem, maar ook dieren zorgen voor verandering in de bodem. De bodem bestaat uit meerdere lagen. Deze worden ook wel horizonten genoemd. Wanneer er uitsluitend wordt gekeken naar de uitstraling van de bodem, dan zien we dat deze overal anders is. Er worden dan ook verschillende horizonten op elkaar aangetroffen die samen het uiterlijk bepalen. Dit uiterlijk wordt het bodemprofiel genoemd. De Nederlandse bodem is nog relatief jong wanneer het wordt vergeleken met bodems in andere landen. We hebben het dan over ‘jong’ in bodemjaren en vanzelfsprekend niet in mensenjaren. De ‘jonge’ Nederlandse bodem is tussen de 10.000 en 15.000 jaren oud.


grondsoorten nederland
Grondsoorten in Nederland

Zes bodemsoorten in Nederland

In Nederland kennen we in totaal zes verschillende bodemsoorten. Ze komen niet allemaal evenveel voor. In Nederland tref je de volgende soorten aan: veenbodem, rivierbodem, zeekleibodem, zandbodem, duinbodem en heuvelbodem. Uiteraard geven wij je meer informatie over deze bodemsoorten.

De Nederlandse veenbodem

Veenbodem is in Nederland voornamelijk te vinden in drie provincies, namelijk Zuid-Holland, Groningen en Drenthe. Veen is een apart materiaal dat niet van het ene op het andere moment ontstaat. Veenbodem ontwikkelt over lange periode vanuit een moeras. De Nederlandse moerassen zijn ontstaan door water dat niet weg kon spoelen. Uiteindelijk groeiden er diverse plantensoorten in deze moerassen en deze planten zijn uiteindelijk doodgegaan. Hierdoor kwamen de planten onder water te liggen, waar het niet mogelijk is om te verteren. Dit zorgde voor een laag dode planten en deze laag werd door de jaren heen steeds dikker. Uiteindelijk verdwijnt al het water en is het hele moeras gevuld met een laag dode planten. Vanaf dit moment kan er worden gesproken van een veenbodem.

De Nederlandse rivierbodem

Rivierbodem wordt in Nederland voornamelijk aangetroffen in het gebied waar meerdere wateren samenkomen. Dit is het geval in het midden van het land. Hier zijn onder meer de Maas, de Rijn en de Waal te vinden. Vanuit Frankrijk, Belgie en Duitsland wordt water via deze stromingen naar de zee gebracht. In de lente is dit meer dan in de rest van het jaar doordat het ijs in de betreffende landen smelt. Hierdoor gebeurt het vaak dat de grond om de rivieren heen onder water komt te staan. Dit zorgt voor een rivierbodem. Deze bestaat uit klei en zand.

De Nederlandse zeekleibodem

Zeekleibodem komen we in Nederland ook in drie provincies tegen, namelijk in Zeeland, Groningen en Friesland. De basis voor deze bodemsoort is gelegd in de tijd dat Nederland nog geen dijken en dammen had. In deze tijd waren diverse delen van het land niet goed beschermd tegen de zee, waardoor deze delen makkelijk door zeewater werden overspoeld. Het water trok wel weer weg, maar er werd zeeklei achtergelaten. Deze zeeklei zorgt dus voor een zeekleibodem.

De Nederlandse zandbodem

Zandbodem wordt in Nederland het meest aangetroffen in het zuidelijke en het oostelijke deel van het land. Zandgrond ontstaat ook niet van het ene op het andere moment. Het bouwt zich door de jaren heen op, doordat het zand wordt aangevoerd door rivieren en het meegenomen wordt door de wind. De zandbodem in Nederland is opgebouwd in duizenden jaren. Zandbodem is te herkennen aan de grotere korrels. Het is een weinig vruchtbare grondsoort.

De Nederlandse duinbodem

Duinbodem is, zoals de naam het al doet vermoeden, te vinden langs de kuststrook van Nederland. Deze bodemsoort wordt dan ook wel kustbodem genoemd. Deze bodem bestaat ook uit zand. De zandduinen bouwen op door het zand dat door de zee aan land wordt gebracht op momenten dat het vloed is. Het zand droogt op en wordt dan door de wind teruggeblazen in zee of juist verder het land in geblazen. In de duinen zijn veel planten aanwezig die ervoor zorgen dat het grootste deel van het zand op de plek blijft liggen.

De Nederlandse heuvelbodem

Heuvelbodem is een combinatie van kalksteen en löss. In Nederland kennen we niet heel erg veel heuvelbodem. We treffen het eigenlijk alleen aan in Zuid-Limburg. De onderste laag van deze bodem bestaat uit kalksteen en de laag die hier bovenop ligt bestaat uit löss. Dit is een uitstekende grond voor de landbouw. Löss zit qua korrel precies tussen zand en klei in. Het is een zeer vruchtbare bodemsoort. Er wordt vaker gesproken van een leembodem.